1. Zawarcie umowy sprzedaży między sprzedającym a klientem

1.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie.
1.2 Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.
1.3 W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego wiadomości na wskazany przez siebie adres e-mail, informujących Klienta o stanie realizacji złożonego zamówienia.

OPŁACANIE ZAMÓWIENIA
1.4 Realizacja Zamówienia następuje w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, wniesionej za pośrednictwem przelewu internetowego lub systemu płatności elektronicznych (PayU i PayPal).
1.5 W przypadku niemożności opłacenia złożonego zamówienia poprzez wymienione w punkcie 1.4 metody płatności Klient może opłacić złożone zamówienie przelewem bankowym na konto Sprzedającego:

KOTLINA Izabella Jurkiewicz

ul. Sanatoryjna 1, Międzygórze 57-514

Numer konta: 39 1140 2004 0000 3202 7865 2821 (Bank Mbank)

w tytule przelewu podając numer zamówienia.


1.6 Klient zobowiązany jest do opłacenia złożonego w Sklepie zamówienia w ciągu 10 (dziesięć) dni od momentu jego złożenia (otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia). Jeśli po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1.7 Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (paragon, faktura) jest wysyłany poprzez wskazaną przez Klienta w formularzu zamówienia formę dostawy, na podany przez Klienta adres dostawy.
1.8 W przypadku wyboru przez Klienta jako formy dostawy Odbioru Osobistego, dostawa zamówionego towaru odbywa się poprzez jego osobiste odebranie przez Klienta w czasie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego w wiadomości wysłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
1.9 Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (KOTLINA Izabella Jurkiewicz ul. Sanatoryjna 1, Międzygórze 57-514).
1.10 W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

2. Reklamacje, zwroty i wymiany zakupionego towaru

REKLAMACJE


2.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
2.2 W przypadku posiadania przez zamówione produkty wad o charakterze niezgodności towaru z Umową Sprzedaży, Klient ma prawo do reklamacji towaru poprzez odesłanie towaru wraz z zwypełnionym Formularzem Reklamacji (dostępnym na stronie www.galeriakotlina.pl) na adres Sprzedającego (KOTLINA Izabella Jurkiewicz ul. Sanatoryjna 1, Międzygórze 57-514 lub na maila: galeriakotlina@gmail.com), z dopiskiem: "Reklamacja".
2.3a W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
2.3b W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Spzedający zobowiązuje się odesłać Klientowi reklamowy produkt wraz z pisemną informacją dotyczącą podjętej decyzji.

ZWROTY


2.4 Klient, dokonujący zakupów w Sklepie może odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).
2.5 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w terminie wskazanym w punkcie 3.4 niniejszego Regulaminu (Klient może posłużyć się Formularzem Zwrotu dostępnym na stronie www.galeriakotlina.pl). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu wraz z oświadczeniem (Formularzem) i dowodem zakupu (paragon, faktura) na adres Sprzedającego ((KOTLINA Izabella Jurkiewicz ul. Sanatoryjna 1, Międzygórze 57-514) z dopiskiem "Zwrot".
2.6 W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.
2.7 Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.
2.8 Sklep jest zobowiązany do zwrócenia wartości zwróconego towaru (obejmującą cenę zakupionych produktów) w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu (przesyłki od Klienta).
2.9 Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

WYMIANY


2.10 Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru odbywa się na koszt Klienta, Sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym, nienoszącym śladów użytkowania, na adres Sprzedającego (KOTLINA Izabella Jurkiewicz ul. Sanatoryjna 1, Międzygórze 57-514).
z dopiskiem: "Wymiana". Do produktu odesłanego na wymiane Klient winien załączyć Formularz Wymiany, dostępny pod adresem www.galeriakotlina.pl/

3. Informacje końcowe

3.1 Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
3.2 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
3.3 O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3.4 Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin ( www.galeriakotlina.pl/regulamin ). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego.
3.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

4. Dane osobowe

4.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedający.

4.2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).

4.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedającego zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Sklepu Galeriakotlina.pl

(„Sklep”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep oraz naszą spółkę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług lub dokonać zakupu w naszym Sklepie, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • świadczenie usług oferowanych w Sklepie, np. usługi prowadzenia konta,

 • realizacja Twoich zamówień,

 • marketing bezpośredni,

 • przesyłanie newslettera.

Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

- umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- Twoja zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

- nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu danych w celach:

 • marketingu bezpośredniego,

 • analitycznych i statystycznych,

 • badania satysfakcji klientów.

Podanie danych:

 • dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie,

 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu,

 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie,

 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych oferowanych w Sklepie.

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie i wyświetlaniu personalizowanych w ten sposób reklam produktów. W przypadku usługi newslettera możemy również profilować dostarczane Ci treści.

Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

- przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub

- ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez każdą ze stron lub

- cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub

- zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

- dostępu do Twoich danych osobowych,

- ich sprostowania,

- usunięcia lub

- ograniczenia przetwarzania,

- żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo:

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);

 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu;

 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,

 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,

 • statystycznych,

 • marketingowych,

 • udostępniania funkcji Sklepu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.